Straciłeś na Inventum Premium SFIO? 

Po 5 latach likwidacji funduszu Inventum Premium SFIO wartość jednostki uczestnictwa funduszu jest ujemna i naszym zdaniem nie ma wątpliwości, że inwestorzy, którzy nie sprzedali swoich jednostek uczestnictwa przed otwarciem likwidacji, stracili wszystkie zainwestowane oszczędności.

Zespół Crystal Ventures dokonał dokładnej analizy przyczyn afery oraz podmiotów odpowiedzialnych.

 

Obecnie Crystal Ventures podejmuje działania mające na celu odzyskanie środków, straconych na inwestycji w fundusz Inventum Premium SFIO.

 

Jeżeli straciłeś na inwestycji w ten fundusz skontaktuj się z nami żeby dowiedzieć się jakie są możliwości odzyskania zainwestowanych przez Ciebie środków.

KONTAKT

Crystal Ventures sp. z o.o.

Spektrum Tower

Ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

​​

Tel: 22 299 02 10

biuro@crystalventures.pl

Crystal Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000524812, NIP: 5272726067, kapitał zakładowy: 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)