KONTAKT

Crystal Ventures sp. z o.o.

Spektrum Tower

Ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

​​

Tel: 22 299 02 10

biuro@crystalventures.pl

Crystal Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000524812, NIP: 5272726067, kapitał zakładowy: 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)